วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2550

สรุปความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในความคิดเห็นของข้าพเจ้า เครือข่ายการเรียนคือ การเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสำหรับการเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใด สถานที่ใด กับบุคคลใดก็ได้ตามแต่สะดวก เพราะเป็นระบบที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา และเชื่อมต่อไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และคุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้ก็คือ สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง ง่าย สะดวก เป็นการเรียนแบบร่วมกันและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนเทคโนโยสารสนเทศก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ มีความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น: